Polityka prywatności

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis w ramach swojej działalności zbiera i przetwarza oraz wykorzystuje dane użytkowników Serwisu (dalej: “Użytkownicy”), w tym dane osobowe.

2. Dane osobowe będą zbierane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: ” GDPR “).

4. Dane Użytkownika mogą być zbierane przez Serwis w wyniku wejścia na stronę internetową i akceptacji plików cookies. Adres IP Użytkownika, rodzaj oprogramowania Użytkownika lub informacja o źródle, z którego Użytkownik został przekierowany do Witryny będą jedynymi zbieranymi danymi.  

5. Dane zbierane przez Serwis będą wykorzystywane w celach statystycznych.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w celu zachowania jej aktualności. O wszelkich zmianach w niniejszej Polityce Prywatności Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

§ 2
DANE OSOBOWE

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Contentation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej “Administrator”) z siedzibą w Szczecinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000871922, NIP 8522668617, REGON 387628543

2. Administrator pozyskuje dane osobowe Użytkowników, osób fizycznych reprezentujących Użytkowników będących osobami prawnymi oraz innych osób odwiedzających Serwis bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. 

3. Dane osobowe pozyskiwane są w sposób zautomatyzowany. W ramach działalności Serwisu przetwarzanie danych osobowych będzie obejmowało:

  • ADRES IP;

4. Przetwarzanie danych Użytkowników, odbywać się będzie w celu:

a) monitorowania ruchu online, 

b) prowadzenia statystyk i analiz.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Serwis jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b GDPR), wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c GDPR) oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

6. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane w razie potrzeby podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie hostingu, obsługi prawnej, marketingu, podmiotom współpracującym.

§ 3
PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

a) prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz dostępu do swoich danych osobowych,

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika, 

d) prawo do sprostowania danych osobowych, 

e) prawo do usunięcia danych osobowych, 

f) prawo do uzyskania kopii danych osobowych, 

g) prawo do przenoszenia danych osobowych, 

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

2. Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy dane osobowe dotyczące tego Użytkownika są przetwarzane, a jeśli tak jest, Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do nich oraz do następujących informacji:

a) celu przetwarzania;

b) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

c) kategorie danych osobowych, których to dotyczy;

d) informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

e) jeżeli jest to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

f) informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) informacje na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 GDPR, oraz odpowiednie informacje o sposobach takiego podejmowania decyzji, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą – Administrator nie podejmuje obecnie i nie planuje podjąć tego typu działań.

3. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

4. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) Użytkownik kwestionuje poprawność danych osobowych – na okres umożliwiający Administratorowi sprawdzenie poprawności danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) Użytkownik wniósł sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR wobec przetwarzania – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

5. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Uwzględniając cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

6. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę, na której opiera się przetwarzanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) podmiot danych wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 GDPR wobec przetwarzania i nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy przetwarzania lub podmiot danych wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 GDPR wobec przetwarzania;

d) dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 GDPR.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych osobowych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne dla celów zaspokojenia roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które przekazała Administratorowi oraz ma prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

a. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a GDPR lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b GDPR; oraz

b. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

9. Użytkownik ma prawo żądać przeniesienia danych osobowych do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe.

10. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W celu realizacji któregokolwiek z praw, o których mowa powyżej, Użytkownik może skierować żądanie do Administratora w formie pisemnej na adres Contentation Sp. z o.o, Puławska 228/22, 02-670 Warszawa. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] 

12. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 4
PLIKI COOKIES

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez stosowanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i dostęp do nich przez Administratora.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, zawartość (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.

3. Serwis wykorzystuje pliki cookies do:

a) dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do potrzeb i preferencji Użytkownika;

b) opracowywania statystyk i analiz dotyczących korzystania z Serwisu.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, tj. 

a. “sesyjne” – tj. pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Serwisu, usunięcia przez Użytkownika lub wyłączenia oprogramowania).

b. “stałe” – tj. ” pliki cookies, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Stosowanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych zazwyczaj dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą być jednak zmienione przez Użytkownika.

6. Użytkownik ma możliwość określenia warunków stosowania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

7. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, zgoda Użytkownika na przechowywanie informacji lub dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika może być wyrażona przez Użytkownika również poprzez ustawienia oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu końcowym używanym przez Użytkownika. W związku z tym, w przypadku gdy Użytkownik nie chce wyrazić takiej zgody, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

8. Szczegółowe informacje o tym, jak zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies oraz jak je usunąć, można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki.

§ 5
PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres 2 lat cofnięcia przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie (jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody).

§ 6
OPROGRAMOWANIE

1. Administrator może korzystać z narzędzia EZOIC dostarczanego przez firmę Ezoic Inc, która ma siedzibę w USA, a więc poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Ezoic służy do świadczenia usług personalizacji i analityki na tej stronie. Ezoic może korzystać z narzędzi różnych dostawców usług, które są zawarte w jego polityce prywatności. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych przez Ezoic opisane są w polityce prywatności Ezoic dostępnej pod tym linkiem.

2. Administrator może korzystać z usługi Cloudflare świadczonej przez Cloudflare Inc, która ma siedzibę w USA, a więc poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Cloudflare jest wykorzystywana do świadczenia usług hostingowych na niniejszej stronie internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące danych zbieranych przez Cloudflare opisane są w polityce prywatności dostępnej pod tym linkiem.

3. Dodatkowo Administrator może korzystać z innych usług reklamy internetowej, hostingu, monitorowania zachowań użytkowników lub analizowania statystyk strony internetowej. Polityki prywatności tych podmiotów zostaną udostępnione Użytkownikom w przypadku korzystania z takich narzędzi.

§ 7
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach internetowych, do których Użytkownik zostanie skierowany poprzez linki zamieszczone na Stronie. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.  

2. Wszelkie ogłoszenia, reklamy lub inne podobne treści zamieszczane w Serwisie przez jego Użytkowników mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora.

3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator podejmuje wszelkie wymagane prawem środki ostrożności, aby zapewnić ochronę wszelkich danych, w tym danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników, przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób nieupoważnionych oraz niewłaściwym wykorzystaniem. Również Użytkownicy poprzez odpowiednie działania mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (np. poprzez częstą zmianę haseł dostępu, stosowanie kombinacji liter i cyfr).